Artikelen

De dynamische schooldag

De complexiteit van het succesvol
aanbieden van beweegactiviteiten.

De laatste jaren is er meer aandacht voor het dynamischer maken van de schooldag.
Dagen waarop meer wordt bewogen en minder gezeten. In binnen- en buitenland zijn
er meerdere beweegprogramma’s voor scholen ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de
resultaten daarvan wisselend zijn. Wat opvalt is dat er – naast verschil in kwaliteit van het
onderzoek – nauwelijks aandacht besteed wordt aan factoren die de implementatie van
een beweegprogramma succesvol maken (Cassar e.a., 2019). In dit artikel gaan we in op de
mogelijkheden en de complexiteit van het realiseren van een dynamische schooldag.

Het effect van beweegmomenten op school

Wat weten we vanuit onderzoek?

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het meer dynamisch inrichten van de
schooldag, maar wat is er bekend over het effect van beweegmomenten op school? In
dit artikel vatten we recente literatuur samen op het gebied van de mogelijke effecten
van beweegmomenten op school, zoals het lopen of fietsen van en naar school, bewegen
tussen de lessen door (bewegingstussendoortjes), bewegen tijdens de les (bewegend
leren), de buitenspeelpauze en het naschools sport- en beweegaanbod.

Overzicht van de mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken

Hoe komen kinderen (actiever) naar school? En hoe gaan ze weer naar huis?

Ruim 90% van de kinderen woont binnen een straal van 2 km van school
Kom lopend of fietsend naar school! De schooldag begint dan als met 15 – 20 minuten bewegen!
Een vliegende start voor welzijn en aandacht in de klas het eerste half uur!
Groot voordeel van lopend naar school komen = geen fietsen op het plein en dus meer speelruimte.
Andersom kunnen fietsenstallingen worden weggehaald, waardoor er geen/minder plek voor is voor fietsen

Dynamisch rekenonderwijs

Breng de rekenles eenvoudig in beweging.

Veel leerkrachten willen aan de slag met bewegend leren,
maar ze lopen geregeld vast op het ontwerp, de differentiatie
én op de motorische vaardigheden. Hoe breng je de rekenles
eenvoudig in beweging zonder dat dat ten koste gaat van
effectieve rekentijd? Dit artikel helpt vakdocenten bewegingsonderwijs om hun directie en collega’s te motiveren
om op een juiste manier aan de slag te gaan met bewegend
rekenonderwijs. Samen voor dynamischer rekenonderwijs!

Bewegend leren is Hip!

Pleidooi voor inbedding in een dynamische
schooldag en een kwaliteitskader.

De zoekopdracht ‘bewegend leren’ levert in Google
400.000 hits op. De zoekopdracht ‘dynamische schooldag’
laat 29.000 hits zien. Dat is veel voor begrippen die we pas
zeven jaar kennen. Op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2023 waren meer dan 100 bedrijven aanwezig die aangaven iets te doen met bewegend leren. Hoe verhouden de concepten dynamische schooldag en bewegend
leren zich tot elkaar? Hoe ontwikkelen we kwaliteitsbesef
voor deze concepten? Want nieuw of hip is niet automatisch
zinnig of effectief